Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Terezíne, Terezíne co jsi komu udělal?...

Jak (měl vznikat) Projekt nové příspěvkové organizace Ústeckého kraje „Pevnost Terezín“Čas nekompromisně plyne a ruku v ruce sním i – řekněme „informační šum“. Na této stránce se nechci pouštět do žádných spekulací. A tak i z tohoto důvodu, jsem si dovolil převzít text a podklady z jiného zdroje, protože sám bych to asi nenapsal lépe. Pouze jsem si dovolil malinko poupravit nadpis…


Jak (měl vznikat) Projekt nové příspěvkové organizace Ústeckého kraje „Pevnost Terezín“


Jelikož jsme v poslední době často dotazováni na okolnosti připravované a zamítnuté transformace sdružení Terezín – město změny na příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje a jelikož se v této souvislosti objevilo mnoho nepřesností a smyšlenek, rozhodli jsme se zveřejnit podklady ze všech jednání mezi městem Terezín a Ústeckým krajem.

Níže je popsáno celé vyjednávání i s odkazy na konkrétní dokumenty, aby se předešlo zbytečným „nejasnostem“:Roku 2009 vznikl společný projekt města Terezín a Ústeckého kraje „Terezín – město změny“ (dále jen TMZ). Řídí správní rada tvořená zástupci Ústeckého kraje a města Terezín. TMZ mělo za úkol opravit a zpřístupnit Retranchement 5, Jízdárnu, Dělostřelecká kasárna, Kavalír 2 a zařizovat pro město cestovní ruch vázaný na historii pevnosti. Tento projekt však končí 31. 12. 2020.


Podklad – č.1.
Na správní radě 29.3.2018 tehdejší starostka p. Rožcová navrhla kraji, aby se začala projednávat budoucnost sdružení TMZ po r. 2020.


Podklad – č.2.
Na další správní radě TMZ 26.4.2018 byl zástupci města (p. Rožcová a Johanovský) předložen návrh rozvoje sdružení Terezín – město změny po konci udržitelnosti projektu. V ní město navrhuje předat kraji do vlastnictví stávající objekty IOP a ucelenou část opevnění.


Podklad – č.3.
V roce 2019 bylo téma osudu TMZ probíráno znovu, ovšem již s novým (stávajícím) vedením města – p. Tomášek a Pála. Místostarosta p. Pála informoval zástupce kraje, že město počítá i nadále s pomocí Ústeckého kraje.


Podklad – č.4.
Na správní radě 21.6.2019 se podařilo starostovi a místostarostovi přesvědčit zástupce Ústeckého kraje ve správní radě, že kraj začne připravovat novou příspěvkovou organizaci kraje, která by převzala činnost TMZ a současně majetky.
Správní rada jednohlasně všemi členy za město i Ústecký kraj odsouhlasila, že městské objekty budou převedeny bezúplatně, bez nároku města na podíl ze vstupného a s tím, že město bude mít zastoupení ve správní radě. Ředitel TMZ JUDr. Kubíček dostal za úkol připravit podklady.


Podklad – č.5.
Ty byly ve třech variantách předloženy 7.8.2019 na radě Ústeckého kraje a na správní radě 12.9.2019. Varianta 1 počítala s převodem pouze opravených budov TMZ, varianta 2 k tomu přidávala ještě Zbrojnici a severní polovinu opevnění. Varianta 3 k předchozí přidávala ještě celé jižní opevnění a Žižkova kasárna. Zástupci města doporučovali převzít co největší majetek, naopak zástupci kraje byli spíše opačného názoru.


Podklad – č.6.
Podklad – č.7.Podklad – č.8.
Zastupitelstvo města 2. 9. 2019 projednalo a schválilo záměr převodu majetku města Terezína Ústeckému kraji (bod č. 17). Předběžně se jednalo o objekty současného sdružení, Dělostřelecká kasárna, Retranchement 5, Litoměřická brána, Jízdárna, Kavalír 2, pevnostní systém, Žižkova kasárna a Zbrojnice.
Byly vyhotoveny tři varianty, rozsahu nabízeného majetku.
Dle vyjádření zástupců města – město se vyjádřilo, že by upřednostnilo variantu č. 3, která představuje celý pevnostní systém.


Podklad – č.9.
Rada Ústeckého kraje rozhodla 20.11.2019 že nakonec vyslyší argumenty města a přistoupí na variantu 2, která byla jednotlivými odbory Ústeckého kraje doporučena.


Grantový program pro rok 2020 byl uzavřen, z důvodu vyčerpání všech finančních prostředků pro tento rok.

Podklad – č.10.
Další jednání vedení města Terezín a Ústeckého kraje proběhlo 31. 1. 2020. Byl zde projednán a odsouhlasen harmonogram zřízení příspěvkové organizace, její název, náplň, podmínky převodu.
Co se rozsahu pozemků týče, ze strany města i sdružení TMZ byla preferována co nejširší varianta.


Podklad – č.11.
Jednání pokračovala 27. 2. 2020. Znovu byla projednávána náplň nové příspěvkové organizace i pravidla převodu – převod stávajících nájemníků včetně smluvních závazků apod. Vedení města vzneslo požadavek na rozšíření předávaných pozemků o celé jižní opevnění a zapracovat další připomínky zastupitelů na vyjmutí některých parcel.
Ústecký kraj s tím souhlasil, a tak vznikla tak vlastně varianta 2b.


Podklad – č.12.
Podklad – č.14.
Podklad – č.15.
Následně na základě domluvy Ústeckého kraje a města Terezín sdružení TMZ vypracovalo definitivní podobu návrhu nové příspěvkové organizace, kde byly vyspecifikovány předávané pozemky (dle požadavků města), co se s nimi bude v budoucnu dít, jaká bude personální struktura i rozpočet.


Podklad – č.16.
Podklad – č.17.
20. dubna Ústecký kraj zaslal na město návrh zřizovací listiny a statuta dozorčí rady nové příspěvkové organizace, která byla druhý den p. místostarostou odeslána radním.


14. května proběhlo za přítomnosti zástupců Ústeckého kraje pracovní zastupitelstvo, kde se znovu probíraly podmínky převodu majetku a náplň nové příspěvkové organizace.

18. května zastupitelstvo města Terezín hlasovalo zatím jen o záměru převodu konkrétního majetku (viz varianta 2b). Teprve následně mělo být připraveno a odsouhlaseno konkrétní znění smlouvy a detailní podmínky převodu.

Zastupitelstvo města však záměr zamítlo…


Také se Vám stále vrací ta stejná otázka – PROČ??? …


Pozn.: Pro účely přehlednosti jsme některé materiály zkrátili, v plné délce jsou na vyžádání k nahlédnutí.*(07/20)


Naposledy upraveno 10. 7. 2020


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.