Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Podzemí pevnosti

Kanalizace

Kam zařadit kanalizaci?

Vzhledem k tomu, že naprostá většina kanalizace se z logických důvodů nachází v podzemí – je i tato stránka zařazena do sekce o podzemí.
Terezínská kanalizace je bezpochyby síť rozsáhlého a vlastně i důmyslného podzemního labyrintu.
Ačkoliv se jedná o opomíjenou část pevnosti Terezín, patřila terezínská kanalizace ve své době k nejmodernějším na našem území. Vysvětlení je prosté. Při předpokládaném dlouhodobém oblehání, si posádka města nemohla z hygienických důvodů dovolit nechávat protékat splašky po ulici.

Jak kanalizace fungovala.

I v tomto případě hraje důležitou roli zavodňovací systém pevnosti.
U nápustných stavidel byla jedna větev vyvedena do vodního příkopu u bastionu 1, zde byla vybudována pomocná strouha, odkud byla voda přiváděna do klenutého otvoru – vstupu do kanalizace.

Pod každou hlavní ulicí prochází hlavní stoka, která je příčně propojená odbočkami do bočních ulic. Kanalizace tak tvořila jakousi čtvercovou síť, přičemž hlavní stoky kopírují hlavní ulice města.
Vše je vyspádováno směrem k bastionu 7, kde v rohu kurtiny kanalizace vyúsťovala a kynetou odtékala přes výpustná stavidla do řeky.
Působením gravitace voda volně protékala celým systémem. Spolu s kanalizací z domů a kasáren byly do podzemí vyvedeny i uliční vpusti, což v případě deště znamenalo zvýšený průtok vody a vydatnější propláchnutí systému.

Samozřejmě nebylo možné spoléhat na to, kdy zaprší. Kanalizace se tedy průběžně čistila pomocí soustavy hradítek.
V každé podzemní kanalizační křižovatce bylo hradítko (stavidlo) jímž se při čištění dalo jednoduše oddělovat jednotlivé sekce kanalizace.
Při čištění byla vzedmuta hladina Ohře a voda byla vpuštěna do vybrané části systému, kde proud vody splachoval nahromaděné nečistoty. Tam kde nestačil proud vody, muselo být použito ručního způsobu čištění.

Tuto část podzemí mám stále minimálně zmapovanou, ale rozhodně nedoporučuji vstupovat do podzemí kanalizace!

Proplachování kanalizace


Část plánu se zakreslením vpusti vody do kanalizace (žlutě), která prochází otvorem v kurtině u Horní vodní brány. Modrou barvou je označena venkovní přívodní strouha.
Část plánu se zakreslením vpusti vody do kanalizace (žlutě), která prochází otvorem v kurtině u Horní vodní brány.
Modrou barvou je označena venkovní přívodní strouha.


Částečný pohled na boční vpusť vody od nápustných stavidel.
Pohled na tunel vpusti od nápustných stavidel.Detailní pohled na tunel vpusti od nápustných stavidel.
Odbočkou od nápustných stavidel pokračuje tunel pro zavodnění pevnostního příkopu


U Stěny bastionu 1 byla vybudována strouha, která směrovala vodu do vpusti systému městské kanalizace Na fotografii je vyznačeno místo, kde byly v pozdější době vybudováno hradítko, a na stěně lze spatřit zbytek betonového přívodního kanálu.
U Stěny bastionu 1 byla vybudována strouha, která směrovala vodu do vpusti systému městské kanalizace
Na fotografii je vyznačeno místo, kde byly v pozdější době vybudováno hradítko.
Na stěně lze spatřit zbytek betonového přívodního kanálu.


Vyznačení tunelu výpusti vody od nápustných stavidel (vlevo) a místo kudy voda prostupovala kurtinou do systému kanalizace.
Vyznačení tunelu výpusti vody od nápustných stavidel (vlevo) a místo kudy voda prostupovala kurtinou do systému kanalizace.


Pohled na vpusť v kurtině. Pohled na vpusť v kurtině.
Pohled na vpusť v kurtině.


Detail klenuté vpusti v kurtině.
Detail klenuté vpusti v kurtině.
Detail klenuté vpusti v kurtině.


Pohled na počáteční partii vpusti. Betonové opláštění vzniklo v pozdější době.
Pohled na počáteční partii vpusti.
Betonové opláštění vzniklo v pozdější době -* spolu s přívodním betonovým kanálem.


Kanalizace


Při výstavbě protipovodňových opatření v roce 2012, byla obnažena i klenba a zbytky stavidel kanalizace.Při výstavbě protipovodňových opatření v roce 2012, byla obnažena i klenba a zbytky stavidel kanalizace.
Při výstavbě protipovodňových opatření v roce 2012, byla obnažena i klenba a zbytky stavidel kanalizace.


Vstup do městské kanalizace.
Jeden ze vstupů do městské kanalizace.


Pohled na původní vlez do kanalizace. Nově doplněny jsou pouze litinové nášlapy ve stěně.
Pohled na původní vlez do kanalizace.
Nově doplněny jsou pouze litinové nášlapy ve stěně.


Pohled z kanalizace na uliční dešťovou vpusť.
Pohled z kanalizace na uliční dešťovou vpusť.


Spojení dvou větví kanalizačního systému. Tato část kanalizace byla poškozena a v době pořízení fotografie (2012) procházela stádiem oprav.Každý svod kanalizace je tvořen poctivou cihlovou klenbou.
Každý svod kanalizace je tvořen poctivou cihlovou klenbou.


Pohled do kanalizace města Terezín.
Pohled do kanalizace města Terezín. Na levé straně fotografie je napojení další větve kanalizace.Pohled do kanalizace města Terezín.
Pohled do kanalizace města Terezín.Pohled do kanalizace města Terezín.
V temnotě se do dálky táhne spleť temných, klenutých kanalizačních štol.
Spodní část stěn a podlahy je z vápencových a čedičových bloků.
Ostatní části stěn včetně klenuté klenby je vystavěno z cihel.


Kanalizace v pevnostních objektech

K tomuto tématu mám zatím absolutní nedostatek informací – z tohoto důvodu (zatím) přináším pouze souhrn fotografií.Část obnaženého systému kanalizace v době stavebních úprav retranchementu 5.
Systém stok je na fotografii prakticky až ke klenbě zasypán sutí.
To vše bylo potřeba vyčistit.


Při stavebních úpravách retranchementu 5, byla pod podlahou nalezena původní záchodová šachta do kanalizace.Pohled do odpadní šachty kanalizace.
Při stavebních úpravách retranchementu 5, byla pod podlahou nalezena původní záchodová šachta do kanalizace.


Nános nečistot v neudržované a nečištěné kanalizaci.
Nános nečistot v neudržované a nečištěné kanalizaci.


Tatáž kanalizace po vyčištění…Pohled do části kanalizace po vyčištění.
Tatáž kanalizace po vyčištění…Tatáž kanalizace po vyčištění…
Tatáž kanalizace po vyčištění…


Další desítky metrů vyčištěné kanalizace pod retranchementem.Další desítky metrů vyčištěné kanalizace pod retranchementem.
Další desítky metrů vyčištěné kanalizace pod retranchementem.


Spodní šachta kanalizace se stáčí a prochází pod zdí reduitu 16.
Napojení kanalizace (pravděpodobně) z kasemat reduitu 16 do klenby kanalizace.
Další část kanalizace byla při stavebních úpravách objevena i uvnitř suchého příkopu mezi ravelinem a reduitem 16.


Hlavní stoka pokračuje suchým příkopem směrem na hlavní vodní příkop pevnosti…
Hlavní stoka pokračuje suchým příkopem směrem na hlavní vodní příkop pevnosti…


Pohled na propust kanalizace ze suchého příkopu.
Napojení strouhy kanalizace na kynetu ve vodním příkopu.
…kde se napojuje do kynety.


Pohled na část kynety směrem na suchý příkop.Zarostlý portál kanalizační kynety ze suchého příkopu.
Pohled z reduitu 19 na obrys kanalizační kynety.
Obdobné řešení lze vypozorovat i u ravelinu 19.
Zde je však kanalizační kynety zanesena sutí.


Přívod užitkové vody, vybudovaný v roce 1875

Na závěr si nechávám část, která by asi s kanalizací neměla být spojována. Nicméně protože systém využívá částečně podzemí, ponechal jsem tuto část na stránce o kanalizaci, ostatně voda v kanalizaci nakonec stejně skončila, takže vlastně ani tolik neodbočuji.

Oč jde.

V roce 1875 byl pro potřeby města vybudován přivaděč užitkové vody.
Voda byla do pevnosti přiváděna klenutým podzemním tunelem z řeky Ohře, procházejícím nábřežním valem naproti Horní vodní bráně. Cestu napříč vodním příkopem voda překonávala pravděpodobně dřevěným kanálem (bližší podrobnosti jsem zatím nezjistil).
Pod levou částí Horní vodní brány byl proražen další kanál, kudy byla užitková voda přiváděna do nádrže, umístěné pod strážnicí Horní vodní brány.

Jak byla voda odtud rozváděna do kasárenských budov a prý i městských kašen, to se mi vážně doposud nepodařilo zjistit. Technicky mi to přijde trochu zamotané. Už jenom vzhledem k výšce hladiny v Ohři – hladina užitkové vody mohla logicky dosahovat maximálně do sklepa

To je také pravděpodobně důvod, proč bylo toto řešení již po třech letech (1877) nahrazeno zcela jiným systémem přívodu a rozvodu užitkové vody. O tom však zase jinde.


Část plánu na kterém je vyznačena trasa přívodního kanálu pro užitkovou vodu vybudovaný v roce 1875.
Část plánu, na kterém je vyznačena trasa přívodního kanálu pro užitkovou vodu vybudovaný v roce 1875.


Zakrytá šachta pro hradítku vybudovaná v nábřežní zdi vedle řeky Ohře.
Zakrytá šachta pro hradítko pro vpuštění vody z řeky Ohře.Zakrytá šachta pro hradítko pro vpuštění vody z řeky Ohře.
Zakrytá šachta pro hradítko pro vpuštění vody z řeky Ohře.


Při opravách nábřežní zdi bylo možné na pár dní nahlédnout do šachty hradítek pro přepouštění užitkové vody z řeky Ohře.
Při opravách nábřežní zdi bylo možné na pár dní nahlédnout do šachty hradítek pro přepouštění užitkové vody z řeky Ohře.


Pohled na nezřetelný, zazděný otvor v pevnostní zdi.
V těchto místech se nachází zazděný otvor přívodu vody z řeky Ohře.Detail zazděného otvoru. V pravé části vyznačeného místa, lze spatřit i náznak cihlové klenby.
V protější straně pevnostního přikopu, je možné doposud spatřit zazděný otvor pro přívod proplachovací vody kanalizace.
Otvor procházel pevnostní zdí a ústil pod hladinou řeky Ohře.
Doposud jsem nezjistil, jak byla voda přiváděna napříč příkopem do vpusti kanalizace.
Jestli zde bylo instalováno odnímatelné potrubí (dřevěné koryto)… zatím nemám ponětí.


Žlutá šipka vyznačuje vpusť pro užitkovou vodu pod Horní vodní branou.
Žlutá šipka vyznačuje vpusť pro užitkovou vodu pod Horní vodní branou.


Detail vpusti pod Horní vodní branou.Detail vpusti pod Horní vodní branou.
Detail vpusti pod Horní vodní branou.


Pohled na klenutý tunel vpusti.Pohled na klenutý tunel vpusti.
Pohled na klenutý tunel vpusti .


Pohled na pravou část Horní vodní brány. Nádrž na užitkovou vodu byla umístěna ve sklepě pod zamřížovaným oknem strážnice.
Pohled na pravou část Horní vodní brány.
Nádrž na užitkovou vodu byla umístěna ve sklepě pod zamřížovaným oknem strážnice.


Pohled na schodiště k nádržím. (Fotografie byla pořízena v březnu roku 2013.
Pohled na schodiště k nádržím.
(Fotografie byla pořízena v březnu roku 2013.)


Totéž místo na jaře v roce 2014. Schodiště bylo zasypáno zeminou a sutí, pravděpodobně jako opatření proti velké vodě v létě roku 2013. Nakolik bylo nutné schodiště takto zasypat je otázkou do diskuze, protože. přívodní kanál z příkopu byl dlouho předtím zazděn…
Totéž místo na jaře v roce 2014.
Schodiště bylo zasypáno zeminou a sutí, pravděpodobně jako opatření proti velké vodě v létě roku 2013.
Nakolik bylo nutné schodiště takto zasypat je otázkou do diskuze, protože.
přívodní kanál z příkopu byl dlouho předtím zazděn…


Naposledy upraveno 1. 6. 2014


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.