Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2002 (následky záplav)

Informace jsou řazeny od nejstarších po nejnovější

Úvodem

Historické město Terezín postihla ve dnech 15.8 – 20. 8. 2002 velká povodeň (jednalo se o přibližně pětisetletou vodu).
Stalo se to, s čím nepočítali ani stavitelé z dob panovníka Josefa II, a tudíž v té době nově budované město na tuto skutečnost nepřipravili. Veškerá tehdejší i velice chabá současná, bezpečnostní opatření počítala se stoletou vodou. Bohužel příroda a shoda nešťastných náhod způsobila, že přišla tak velká voda, ve kterou nikdo nevěřil. Vše bylo o to horší, že záplavová vlna nepřišla z řeky Ohře, která městem protéká, ale přivalila se jako zpětná vlna od řeky Labe vzdálené asi 5 kilometrů.


Ve městě dosáhla hladina vody místy až do výše dvou metrů.
Ve městě dosáhla hladina vody místy až do výše dvou metrů.Ve městě dosáhla hladina vody místy až do výše dvou metrů.
Ve městě dosáhla hladina vody místy až do výše dvou metrů.


Bylo zatopeno a zničeno vše, kam se voda dostala, včetně Malé pevnosti a národního hřbitova před vstupem do malé pevnosti.
Po opadnutí vody a následného úklidu a sčítání škod se hrdé pevnostní město změnilo v město duchů…


Po opadnutí vody se dříve hrdé pevnostní město změnilo v město duchů…Po opadnutí vody se dříve hrdé pevnostní město změnilo v město duchů…
Po opadnutí vody se dříve hrdé pevnostní město změnilo v město duchů…Po opadnutí vody se dříve hrdé pevnostní město změnilo v město duchů…
Po opadnutí vody se dříve hrdé pevnostní město změnilo v město duchů…


Převážná část bastionového opevnění je propojena rozlehlým podzemím o celkové délce asi 30 km chodeb. Postupem mnoha let posloužily mnohé chodby jako vítaný zdroj stavebního materiálu, a tak došlo (kromě jiného), k vytrhání cihel z podlah chodeb, což mělo za následek pomalé, ale nevyhnutelné hroucení chodeb, které ve spodní části nemělo co rozpínat. Jinde chodby sloužily jako smetiště a skladiště. A právě do těchto chodeb se všude dostala voda a podemlela, co se dalo. Následkem toho se na okrajích Terezína začínají objevovat různě velké a hluboké propady.


V místech, kde vedou podzemní chodby, se začínají objevovat různě velké a hluboké propady.
V místech, kde vedou podzemní chodby, se začínají objevovat různě velké a hluboké propady.V místech, kde vedou podzemní chodby, se začínají objevovat různě velké a hluboké propady.
V místech, kde vedou podzemní chodby, se začínají objevovat různě velké a hluboké propady.V místech, kde vedou podzemní chodby, se začínají objevovat různě velké a hluboké propady.
V místech, kde vedou podzemní chodby, se začínají objevovat různě velké a hluboké propady.


Terezín 4 měsíce poté (rok 2002)

Po čtyřech měsících se v novinách začínají objevovat informace o hrozících propadech některých lokalit. Zašel jsem se podívat, jaká je tedy současná situace.Bohužel stav není nikterak potěšující. V této části se budu věnovat pouze propadům chodeb v šancích (přibližné vysvětlení je v článku v horní straně stránky). Hned na začátku Terezína u první zatáčky do města (silnice Lovosice – Terezín) došlo zatím k největšímu soustředění propadů. Členitost chodeb je v tomto prostoru asi větší než jinde – to je první možnost. Druhá možnost je, že voda zde shodou nešťastných náhod proudila takovým způsobem, že došlo k vyplavení zeminy z nevyzděných prostor. Za dobu několika měsíců došlo k dalšímu sesednutí zeminy následkem poklesu spodní vody a na povrchu se začíná objevovat množství různě velikých děr. Největší propad u silnice musel být vybagrován (bývalá strážnice nedaleko od tohoto propadu musela být stržena), v současnosti dochází v tomto propadu k vyzdívání původní klenby. Naproti tomuto propadu je na kraji šancí lesík. Hned na jeho okraji je celé hnízdečko sice mělkých ale propadů, nikde není zaručeno, že nepřibydou další. Právě z tohoto důvodu je doporučováno do těchto míst nevstupovat, protože nikdo nemá ponětí, v jakém rozsahu došlo k podemletí okolního terénu a je zde reálné nebezpečí, že se s případným návštěvníkem propadne další doposud skrytá past. V současnosti venku začíná mrznout, což znamená možnost vzniku dalších nepředvídaných situací. Podle informací z tisku by neměla být v příštím roce ohrožena prohlídková trasa části zpřístupněných chodeb. Nejprve však bude potřeba z chodeb odstranit nánosy bahna a pravděpodobně překontrolovat statiku.


Vyzdívání poškozené klenby.
Vyzdívání poškozené klenby – viz předcházející fotografie.


Začínají se objevovat první propady.Začínají se objevovat první propady.
Začínají se objevovat první propady
Začínají se objevovat první propady.


duben 2003

Pomalu přichází jaro a sluníčko začíná dokazovat, že není pouze na svícení, ale i na teplo. Na tento jev se těší mnoho lidí včetně mě, na druhou stranu někteří obyvatelé lokalit zatopených po letních povodních v roce 2002 jsou jiného názoru. Mezi ně patří převážná část obyvatel pevnostního města Terezín. Od konce záplav v roce 2002 se pokouším čas od času sledovat, jaké následky měla tato, přinejmenším tisíciletá voda na zdejší komplex podzemních chodeb. Jako první se počaly objevovat různě hluboké propady (některé fotografie je možné si prohlédnout ve vrchní části stránky). Jak se tedy změnila situace po uplynutí sedmého měsíce po opadnutí vody a hlavně po rozmrznutí zeminy. Místním tiskem čas od času problesknou články, které nedoporučují vstupovat na vyhrazené lokality pevnostních šancí a přímo. Zakazují vstup do podzemních prostor chodeb v šancích. Doporučení o nevstupování do prostoru šancí jsem neuposlechl, protože jsem potřeboval získat nějaké fotografie.

(Měl možnost tyto prostory v dřívější době několikrát navštívit, a když jsem nahlédl do vstupu některých chodeb, bylo jasné, že zákaz má něco do sebe). Začnu popořadě. Nedaleko od kruhového objezdu silnic Lovosice-Terezín-Bohušovice-Litoměřice jsem objevil provizorně vybudovaný vstup do podzemí. V těchto místech se nacházel jeden z velkých propadů. Stavební firma odkopala sesunutou horninu až ke zděné klenbě a uvnitř pokračují práce na záchraně historického podzemí.


Začíná se pracovat na sanaci první části podzemí.
Začíná se pracovat na sanaci první části podzemí.


Další moje cesta vedla okolo šancí přilehlých k „Terezínské kotlině“. První změna oproti dřívějšku je, že bylo vykáceno veškeré křoví, které se za léta usadilo na vrchní hraně valu. Nebyl tedy problém se procházet křížem krážem a hledat. Propady nejblíže k silnici (Terezín – Lovosice) už jsem zmapoval dříve, a tak sem se jim věnoval pouze minimálně. Ostatně většina je již zasypána pískem a hlínou. Podařilo se mě však najít poměrně rozsáhlý otvor na vrcholu šancí. Do otvoru již bylo naházeno křoví, ale i přes to nebyl problém zjistit, že otvor dosahoval až k patě zdi. Na spodní hraně šance je původní otvor (viz foto), z něhož je vyvalena zemina.


Vyplavená zemina ze zřícených chodeb.Vyplavená zemina ze zřícených chodeb.
Vyplavená zemina ze zřícených chodeb.


V těchto místech se jedná o jediný propad, otázkou však zůstává, kolik jich číhá nehluboko pod povrchem a možná je pouze otázkou času a nešťastné náhody, kdy jiné podobné místo pod někým povolí. I v tomto případě je zákaz vstupu na šance celkem pochopitelný. Celá situace je o to horší, pokud by se někdo skutečně do podobné pasti propadl, tak nikde není zaručeno, že ho další vrstva zeminy hned nepohřbí. Nedaleko od tohoto propadu je v šancích zářez, odkud se dá vstoupit až k patě zdi a nahlédnout do části podzemí. Znovu však musím upozornit, že vstup je zakázán a hrozí vážné nebezpečí ohrožení života. Po zimě si promrzlá a mrazem a vodou rozpukaná zemina bude sedat a statika chodeb ještě není zkontrolována.


Na částech poškozeného podzemí se objevuji praskliny.Na částech poškozeného podzemí se objevuji praskliny.
Na částech poškozeného podzemí se objevuji praskliny.Na částech poškozeného podzemí se objevuji praskliny.
Na částech poškozeného podzemí se objevuji praskliny.


Do části podzemí byl v loňském roce možný přístup i s průvodcem a zasvěceným výkladem – současný stav nemohu posoudit, ale v případě zájmu zjistím otevírací dobu a další možnosti. Pokračujeme dál. Původně zarostlé a zabahněné šance jsou uvnitř vykáceny a byl obnoven původní kanál, který sloužil dříve k urychlenému odpuštění vody v případě úmyslného zatopení šancí. A přesně z tohoto důvodu došlo k opětovnému odkrytí a vyčištění tohoto kanálu. Po záplavách je zde stále zadržována voda, která jen pomalu klesá a kanál bude po mnoha letech opět sloužit ke svému účelu.


Na většině míst jsou dosud patrné následky záplav a nezájmu o pevnost z dřívější doby.Na většině míst jsou dosud patrné následky záplav a nezájmu o pevnost z dřívější doby.
Na většině míst jsou dosud patrné následky záplav a nezájmu o pevnost z dřívější doby.Na většině míst jsou dosud patrné následky záplav a nezájmu o pevnost z dřívější doby.
Na většině míst jsou dosud patrné následky záplav a nezájmu o pevnost z dřívější doby.


Při cestě okrajem města je ještě stále možné spatřit vodou zničené zahrádky vybudované v šancích. Tyto stavby již mají svůj osud zpečetěný, neboť bylo rozhodnuto o jejich likvidaci právě z důvodu obnovení kanalizačního systému odvodnění šancí.


24. 3. 2003 – pokračování

V předcházejícím článku jsem se věnoval části šancí ležících blíže k městu Litoměřice (u Terezínské kotliny). Z nějakého důvodu jsem tuto oblast považoval, za nejohroženější. Bylo to patrně způsobeno tím, že okolo této lokality pravidelně jezdím. V minulém týdnu jsem se rozhodl pro změnu a vydal jsem se na opačnou stranu Terezína směrem na Bohušovice (u krematoria). Pokud jsem považoval stav hroutících se šancí za varovný, musel jsem po obhlídce níže zmiňované lokality konstatovat, že stav je přímo hrozivý. Na hřebenu šancí jsou částečně vykáceny stromy a křoviny, vymýcení však není v takovém rozsahu jako u předešle popisované lokality. Horší je situace ohledně propadajících se chodeb. Pokud jsem v předešlé lokalitě nalezl na hřebeni pouze jeden hluboký kráter, tak v těchto místech se dají různě hluboké prolákliny najít prakticky na každém kroku. Když jsem fotografoval asi pátý otvor, musel jsem chtě nechtě přehodnotit svůj přístup. Předně jsem zjistil, že velká část propadů je již starého data-ty jsem tedy pominul a věnoval jsem se pouze novým, i tak jsem je po chvilce přestal počítat.


Začínají objevovat další známky propadů podzemí.Začínají objevovat další známky propadů podzemí.
Začínají objevovat další známky propadů podzemí.Začínají objevovat další známky propadů podzemí.
Začínají objevovat další známky propadů podzemí.


Nepodařilo se mě také nikde spatřit na spodní straně šanci vypadanou zeminu. Je tedy pravděpodobné, že vše je doposud uvnitř chodeb v šancích. Další podstatná změna je v tom, že vnitřní část šancí není vykácena, ale došlo pouze k vybagrování středového kanálu pro odvod vody. Proč tomu tak je, se dá celkem jednoduše zjistit. Jednak je to patrně nedostatek peněz a za druhé se jedná o část šancí poměrně vzdálenou od frekventované části města, a tak nebyl důvod lokalitu čistit pečlivěji (nikde samozřejmě není psáno, že stav se v budoucnu nezmění). Poslední zastávku jsem udělal u bývalé železniční vlečky (postavena za druhé světové války), souběžné se spojovací silnicí Bohušovice – Terezín. V zadní části jedné z expozic památníku Terezín je možné se dostat k dalším z mnoha vstupů do podzemních prostor v pevnostních valech, zde jsem měl možnost spatřit na dvou místech, jak rozsáhlé a životu nebezpečné je poškození vnitřních prostor šancí.


Klenby začínají praskat, pohyb v podzemí je velice nebezpečný.
Klenby začínají praskat, pohyb v podzemí je velice nebezpečný.Klenby začínají praskat, pohyb v podzemí je velice nebezpečný.
Klenby začínají praskat, pohyb v podzemí je velice nebezpečný.


Květen 2003

Město Terezín obdrželo několik milionů korun na provedení oprav. Bohužel tato finanční částka postačí pouze na nejnutnější opravy v nejvíce postižených oblastech. Jak však nutné rozhodnout, která oblast je nejohroženější. Pracuje se jak v podzemí, tak na povrchu. První výsledky je možné pozorovat v prostoru chodeb nedaleko Kruhového objezdu Litoměřice-Bohušovice-Terezín-Lovosice. Při prohlídce chodeb je znát, že se zde skutečně pracuje. Zemina z nevyzděných chodeb byla odstraněna a všechny v zemině kopané chodby (dávno nepřístupné) jsou vyzděny. Ostatní soustava chodeb je postupně opravována a čištěna. Znovu opakuji, vykonaná práce je zde skutečně znát. Na povrchu jsou na okraji šancí * (tam kde došlo k propadu zeminy)* vybagrovány podélné otvory až k poškozeným klenbám – viz následující foto.


Další a další propady.
Další a další propady.Další a další propady.Další a další propady.
Další a další propady.


V posledním týdnu měsíce dubna došlo náhle k uzavření silnice do Terezína * (nedaleko Malé pevnosti ze směru od Prahy)*. Měřením a průzkumem bylo zjištěno, že pod vozovkou se nachází skrytá dutina, která hrozí propadem. Vezme-li se v úvahu, že se jedná o silnici I. třídy, je tento postup rozumným řešením.


Z důvodu propadu vozovky je uzavřena silnice u Malé pevnosti.
Z důvodu propadu vozovky je uzavřena silnice u Malé pevnosti.


Červen 2003

Terezín dostal další dotaci od státu, a tak započala rozsáhlá akce na vyčištění vnitřků pevnostních příkopů. Pokračují i práce na vyzdívání zřícených kleneb v prostoru u kruhového objezdu.


Práce na obnově poškozených chodeb – vyzdívaní klenby.Práce na obnově poškozených chodeb – vyzdívaní klenby.
Práce na obnově poškozených chodeb – vyzdívaní klenby.


Jsou likvidovány zahrádky stojící uvnitř pevnostních příkopů (silnice vedoucí k mostu přes řeku Ohře), kde byla kromě již zmíněné likvidace zahrádek odbagrována vrstva zeminy a strženo betonové koryto vedoucí ke vpusti do kanalizace. Původní stav na stránkách kynety.

Červenec 2003

Práce na obnově * (záchraně)* pevnosti Terezín nabraly na obrátkách. V současnosti je stavební ruch v prostoru silnice u Malé pevnosti. Silnice je již druhý měsíc uzavřena z důvodu propadu vozovky. V prostoru propadu byl odbagrován asfalt a zemina až na cihlovou vyzdívku stropu. Po zhruba 220 letech je možné znovu spatřit, jakým způsobem byla pevnost (alespoň v těchto místech) stavěna. Vnitřní část chodeb byla vyčištěna od naplavenin a pokračuje se zpevňováním nezajištěných chodeb, propadlé otvory v klenbě jsou za použití původních cihel opraveny.


Pro názornost rozsahu prací je zde několik fotografií.


Rozsáhlá oprava podzemí pod vozovkou hlavního silničního tahu u Malé pevnosti.
Rozsáhlá oprava podzemí pod vozovkou hlavního silničního tahu u Malé pevnosti.Rozsáhlá oprava podzemí pod vozovkou hlavního silničního tahu u Malé pevnosti.
Rozsáhlá oprava podzemí pod vozovkou hlavního silničního tahu u Malé pevnosti.Rozsáhlá oprava podzemí pod vozovkou hlavního silničního tahu u Malé pevnosti. Rozsáhlá oprava podzemí pod vozovkou hlavního silničního tahu u Malé pevnosti.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.